Giới thiệu (3 Bài viết)
Hệ thống nhận biết công ty cổ phần mua bán quản lý nợ và khai thác tài sản Thịnh Vượng CƠ CẤU TỔ CHỨC TỔNG QUAN
Logo của Công ty là một phần cốt lõi của hệ thống nhận diện thương hiệu. Logo bao gồm 2 phần : Biểu tượng khối đồ hoạ cách điệu phía trên và phần chữ bên dưới. Hình dáng của Logo được quy định chính xác bằng tỷ lệ giữa chiều ngang và chiều cao, được thống nhất trong mọi tình huống sử dụng và phải tuân theo những chỉ dẫn trong quy chuẩn nhận diện thương hiệu để đảm bảo hình dáng nguyên bản của Logo không thay đổi.
- Đại hội đồng cổ đông; - Hội đồng quản trị; - Tổng giám đốc; - Các phòng ban: + Mua và cơ cấu nợ; + Xử lý nợ; + Hỗ trợ các hoạt động chính.
Công Ty Cổ Phần Mua Bán - Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản Thịnh Vượng (AMC Thịnh Vượng) được thành lập và hoạt động theo quy định tại điều 6 & 7 Nghị định 69/2016/NĐ-CP của chính phủ.
1900989909